Sociálně právní poradna

V rámci projektu Operační program Zaměstnanost plus č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000117 Podpora komunitního života na Sedlčansku

poskytujeme sociálně právní poradnu na základě vydaného pověření k výkonu SPO

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD).
 • Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD).
 • Více informací a objednání po domluvě se sociální pracovnicí Mgr. Petrou Belkovou, Tel.: 737 851 470

ON-LINE PRÁVNÍ PORADENSTVÍ - službu zajišťujeme v rámci projektu ZDARMA

 • své dotazy můžete poslat na poradenstvi.petrklic@seznam.cz
 • Rodinné právo, Pracovní právo, Občanské právo

 • Děkujeme za Váš zájem o právní poradenství poskytované prostřednictvím Centra Petrklíč z.s.
  Právní poradenství je součástí projektu Podpora komunitního života na Sedlčansku, reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000117 (dále jen „projekt“) a díky dotační podpoře je poradenství poskytováno zájemcům bezplatně.
  Váš dotaz po jeho doručení převezmeme k řešení a v nejbližší době Vám zašleme odpověď.
  Spolu s tím, že jste nám zaslal/a Váš dotaz a projevil/a jste zájem o právní poradenství, berete na vědomí, že:
  • právní porady jsou informativního charakteru a zásadně jednorázové, nezahrnují detailní rozbor případu ani studium rozsáhlejší dokumentace;
  • žádná z osob podílejících se jakkoli na právním poradenství nepřebírá odpovědnost za vyřešení případu, jehož se týká Váš dotaz, neuzavírá s Vámi smlouvu o poskytování právních služeb ani není odpovědná za dosažení výsledku Vámi zamýšleného ve Vašem případu;
  • nejste povinen/povinna nám poskytovat jakékoli Vaše osobní údaje, neboť právní poradenství je poskytováno anonymně;
  • k obsahu Vašeho dotazu a odpovědi na něj bude mít přístup pouze osoba přímo poskytující odborné poradenství (advokát/ka) a osoba pověřená organizací projektu v rámci Centra Petrklíč z.s.;
  • pro účely statistiky a hodnocení projektu se všechna Vaše osobní data, která nám případně poskytnete, anonymizují;
  • jste oprávněn/a svůj dotaz kdykoli odvolat a sdělit nám, že o jeho řešení již nemáte zájem;
  • veškeré informace o Vaší osobě, které nám poskytnete, nebudeme bez Vašeho souhlasu dále komukoli předávat. Všechny osoby, které poradenství provádějí nebo se na něm jakkoli podílejí, jsou vázány mlčenlivostí. Informace týkající se Vaší osoby můžeme předat třetí osobě pouze s Vaším souhlasem a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro řešení Vašeho případu;
  • povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na skutečnost, zda jste či nejste příjemcem služeb poskytovaných Centrem Petrklíč z.s. nebo jím zprostředkovaných;
  • povinnost mlčenlivosti trvá bez časového omezení;
  • povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy je vyloučena obecně závaznými právními předpisy (např. oznamovací povinnost stanovená zákonem);
  • máte právo žádat o sdělení, zda je o Vás vedena dokumentace, právo na nahlédnutí do dokumentace, je-li o Vás vedena, právo na informace o případném zpracování Vašich osobních údajů, právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů a právo na jejich opravu;
  • komunikace mezi Vámi a osobami poskytujícími poradenství se bude uskutečňovat výlučně formou elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy, z níž jste zaslal/a svůj dotaz;
  • elektronické zprávy a jejich přílohy jsou důvěrné, určené výhradně adresátovi/tům a mohou obsahovat právem chráněné informace. Jakékoli jejich nedovolené použití či rozšiřování je zakázáno;
  • vzhledem k tomu, že sítě elektronických komunikací nejsou pod naší přímou kontrolou, neodpovídáme za případnou škodu způsobenou přenosem elektronických zpráv.

 

Besedy a přednášky na zajímavá témata.